Foutieve brief DV-actie

Deze week is er een foute brief  verstuurd voor de jaarlijkse DV-actie (Diaconale Verantwoordelijkheid). Bij de PKN in Utrecht (waar de brieven geprint en verstuurd worden) heeft met de ‘eerste versie’ van de brief verstuurd met daarin een QR-code om geld over te maken die maar geldig is tot 30 november. Er was echter een 2e versie met een andere QR-code die geldig blijft tot 15 december. Die hadden ze moeten versturen. De PKN heeft de fout inmiddels toegegeven en zal zorgen dat er z.s.m. (begin komende week) een nieuwe brief uitgaat met de goede QR-code.
Diaconaat

Diaconaat

De diaconie – of diaconaat – is een onderdeel van de kerk. De diakenen helpen mensen die nergens anders terecht kunnen of niet weten waar ze hulp kunnen krijgen. Het motto van de diaconie is: “helpen waar geen helper is”. Hier kunt u lezen wat de diaconie doet, welke...

Lees meer
ZWO

ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO groep wil gemeenteleden, jong en oud, inspireren om samen wereldwijd kerk te zijn. Dat betekent je verbonden voelen met christenen over de hele wereld en je inzetten voor mensen en zaken die...

Lees meer
Collecteren met QR code

Collecteren met QR code

Beste gemeenteleden, in de kerkenraadsvergadering van december 2021 werd de hoop uitgesproken dat we in 2022 weer met onbeperkte aantallen op zondag naar de kerk zouden kunnen. Daarbij werd ook de wens uitgesproken om de collecte weer een plaats in de viering te geven. Afgelopen maanden heeft een werkgroep van diakenen en kerkrentmeesters van De Ark en Centrumkerk gekeken hoe dat vormgegeven zou kunnen worden. Er is namelijk nogal wat veranderd de afgelopen twee jaar: in de kerkdienst werd het...

Lees meer
Vrijwilligers gevraagd voor crisishulp

Vrijwilligers gevraagd voor crisishulp

De diaconie wil graag helpen bij vraag een aanbod van hulp voor gemeenteleden die vanwege de corona-crisis de deur niet uit kunnen of durven. Of die thuis zitten en behoefte hebben aan telefonisch contact.

De diakenen kunnen dit niet allemaal zelf doen, dus wij doen een beroep op gemeenteleden die nog fit zijn en wat tijd over hebben om zich hiervoor beschikbaar door zich te melden bij de diaconie: diaconie@pgbilthoven.nl

 

Armoede

In Nederland komt ook armoede voor. Het gaat hierbij om mensen die weinig inkomen hebben en daardoor moeite hebben om het hoofd boven water te houden, maar ook om mensen die door andere oorzaken in de financiële problemen zijn geraakt. Het sociale leven in Nederland kost veel geld: lidmaatschap van een vereniging, reisgeld, verjaardagscadeautjes, geld voor een TV of een computer. Als je dat niet hebt, kun je sociaal geïsoleerd raken.

Beleidsmakers en onderzoekers hebben armoede in Nederland benoemd. Zij kijken naar het sociaal minimum en nemen de bijstandsnorm als uitgangspunt. Huishoudens die 105% van het minimum hebben of minder, zijn arm. Dit wordt de beleidsmatige armoedegrens genoemd. Geschat wordt dat 11% van de bevolking onder deze armoedegrens leeft.

Leeft u onder of rond deze armoedegrens of kent u iemand die onder of rond deze armoedegrens leeft, dan kunt u contact opnemen.

Wat u kunt doen

De diaconale taak binnen de kerkelijke gemeente is niet uitsluitend een taak voor de diakenen, maar gaat de gehele kerkelijke gemeente aan. Het gaat dan om hulp aan mensen, die (tijdelijk) geen helper hebben.
Aan deze verantwoordelijkheid kunt u op verschillende manieren invulling geven.
Allereerst door in uw naaste omgeving om te zien naar mensen die uw hulp kunnen gebruiken of die een beroep zouden kunnen doen op b.v. de Klussendienst.
U kunt financieel bijdragen via de wekelijkse collectes tijdens de kerkdiensten.
U kunt ook financieel bijdragen via specifieke projecten van de jaarlijkse DV-actie (DV = Diaconale Verantwoordelijkheid).
Tenslotte is uw (periodieke) bijdrage voor allerlei projecten  welkom via giro 456 van Kerk in Actie.

Contact

Vind je het prettig om met iemand over jouw problemen of vragen te praten, dan kun je terecht bij de diaconie. Ook valt te denken aan:

  • De kindertelefoon, dagelijks bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur op 0800-0432 (gratis)
  • Stichting Chris, een christelijke telefonische hulplijn voor kinderen en jongeren in nood, bereikbaar op 078-6312300
  • Rode Kruis hulplijn 070-4455888