Diaconie

De diaconie – of diaconaat – is een onderdeel van de kerk. De diakenen helpen mensen die nergens anders terecht kunnen of niet weten waar ze hulp kunnen krijgen. 

Het motto van de diaconie is: “helpen waar geen helper is”. Hier kunt u lezen wat de diaconie doet, welke hulp de diaconie u kan bieden en wat u kunt doen voor de diaconie. Onderaan deze pagina kunt u ook contact opnemen met de diaconie.

Vanuit de diaconie wordt regelmatig hulp geboden.  Als u een vraag over deze hulpverlening heeft, dan kunt u contact opnemen met de diaconie (zie onder aan deze pagina).

Oecumenisch Diaconaat

Voor meer structurele hulp wordt samengewerkt met de Werkgroep Oecumenisch Diaconaat van de Raad van Kerken De Bilt en omstreken. 

ZWO

ZWO staat voor: zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
Deze groep bestaat uit zes mensen en vergadert acht keer per jaar. De groep houdt zich onder andere bezig met de veertigdagencampagne, de verspreiding van de zendingskalenders, diverse schrijfacties van Kerk in Actie, de Paasgroetenactie en de zendingsbussen (in samenwerking met de zendingscommissie van De Ark). De werkgroep is aanspreekpunt aangaande het gebruik van Fairtrade-producten binnen de kerkelijk gemeente.
Contactpersoon is Machteld Loeff.

Armoede

In Nederland komt ook armoede voor. Het gaat hierbij om mensen die weinig inkomen hebben en daardoor moeite hebben om het hoofd boven water te houden, maar ook om mensen die door andere oorzaken in de financiële problemen zijn geraakt. Het sociale leven in Nederland kost veel geld: lidmaatschap van een vereniging, reisgeld, verjaardagscadeautjes, geld voor een TV of een computer. Als je dat niet hebt, kun je sociaal geïsoleerd raken.

Beleidsmakers en onderzoekers hebben armoede in Nederland benoemd. Zij kijken naar het sociaal minimum en nemen de bijstandsnorm als uitgangspunt. Huishoudens die 105% van het minimum hebben of minder, zijn arm. Dit wordt de beleidsmatige armoedegrens genoemd. Geschat wordt dat 11% van de bevolking onder deze armoedegrens leeft.

Leeft u onder of rond deze armoedegrens of kent u iemand die onder of rond deze armoedegrens leeft, dan kunt u contact opnemen.

Wat u kunt doen

De diaconale taak binnen de kerkelijke gemeente is niet uitsluitend een taak voor de diakenen, maar gaat de gehele kerkelijke gemeente aan. Het gaat dan om hulp aan mensen, die (tijdelijk) geen helper hebben.

Aan deze verantwoordelijkheid kunt u op verschillende manieren invulling geven.

Allereerst door in uw naaste omgeving om te zien naar mensen die uw hulp kunnen gebruiken of die een beroep zouden kunnen doen op b.v. de Klussendienst.

U kunt financieel bijdragen via de wekelijkse collectes tijdens de kerkdiensten.

U kunt ook financieel bijdragen via specifieke projecten van de jaarlijkse DV-actie (DV = Diaconale Verantwoordelijkheid).

Tenslotte is uw (periodieke) bijdrage voor allerlei projecten  welkom via giro 456 van Kerk in Actie.

Contact

Vind je het prettig om met iemand over jouw problemen of vragen te praten, dan kun je terecht bij de diaconie. Ook valt te denken aan:

  • De kindertelefoon, dagelijks bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur op 0800-0432 (gratis)
  • Stichting Chris, een christelijke telefonische hulplijn voor kinderen en jongeren in nood, bereikbaar op 078-6312300