Diaconie

De diaconie – of diaconaat – is een onderdeel van de kerk. De diakenen helpen mensen die nergens anders terecht kunnen of niet weten waar ze hulp kunnen krijgen. 

Het motto van de diaconie is: “helpen waar geen helper is”. Hier kunt u lezen wat de diaconie doet, welke hulp de diaconie u kan bieden en wat u kunt doen voor de diaconie. Onderaan deze pagina kunt u ook contact opnemen met de diaconie.

Vanuit de diaconie wordt regelmatig hulp geboden.  Als u een vraag over deze hulpverlening heeft, dan kunt u contact opnemen met de diaconie (zie onder aan deze pagina).

Oecumenisch Diaconaat

Voor meer structurele hulp wordt samengewerkt met de Werkgroep Oecumenisch Diaconaat van de Raad van Kerken De Bilt en omstreken. 

ZWO

ZWO staat voor: zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
De ZWO groep wil gemeenteleden, jong en oud, inspireren om samen wereldwijd kerk te zijn. Dat betekent je verbonden voelen met christenen over de hele wereld en je inzetten voor mensen en zaken die onze steun hard kunnen gebruiken.
Handreikingen en projectvoorstellen komen van Kerk in Actie, de activiteitengroep van PKN.

De ZWO groep bestaat uit zeven mensen en vergadert ongeveer acht keer per jaar.
Zij houden zich onder andere bezig met de veertigdagencampagne. Elk jaar proberen zij uitgaande van het thema van dat jaar een originele activiteit te organiseren. Zo organiseerden ze een omgekeerde collecte waarbij gemeenteleden een briefje met naam uit de collectezak konden nemen om met die ander uit de gemeente iets leuks te gaan doen. Ze zorgen voor de verspreiding van de veertigdagenboekjes waarin de gemeenteleden inspirerende teksten en ideeën vinden. En elke zondag in de veertigdagentijd brengen ze een goed doel onder de aandacht waar dan die zondag voor gecollecteerd wordt.
De werkgroep is aanspreekpunt voor het gebruik van Fairtrade-producten binnen de kerkelijk gemeente. En de ZWO probeert met acties in de Fair Trade week deze artikelen ook bij de gemeenteleden te promoten. Dit doen ze door tijdens die week op zondag na de dienst Fair Trade chocola en taarten gemaakt met zoveel mogelijk Fair Trade producten te serveren. De vrijdag in de Fair Trade week in het najaar vindt er een Wereldmaaltijd plaats waarvoor gemeenteleden gerechten uit alle windstreken koken. Ook weer met zoveel mogelijk Fair Trade ingredienten.
Vlakvoor Pasen vragen zij de gemeente kaarten te kopen en te verzenden naar gevangenen in binnen- en buitenland. Dit is de Paasgroetenactie.
Bij de startzondag in september organiseert de groep een schrijfactie in samenwerking met amnesty, de zogenaamde zomerschrijfactie.
Elk kwartaal is er een collecte samen met de gemeente van de Ark waarbij de aandacht afwisselend uitgaat naar projecten in binnen- en buitenland; bijv. vluchtelingenopvang in Nederland, noodhulp elders in de wereld.
Het hele jaar door verzamelt de ZWO cartridges, kaarten, postzegels en oude mobieltjes. Dit levert weer geld op voor goede doelen en is eveneens een aktie in het kader van de duurzaamheid.
Contactpersoon is Machteld Loeff.

De vakantietas

De vakantietas

Vooruitkijkend naar de zomer, de Vakantietas. Vakantietas is een in initiatief van Kerk in Aktie en met de ZWO van de Maria Christinakerk in Den Dolder hadden we het idee om dit jaar mee te doen. Er zijn kinderen in Nederland die om verschillende redenen niet op...

Lees meer

Kindernevendienst zondag 7 juli; De kinderen zijn druk met het inpakken van de vakantietasjes. Al het speelgoed wat de kerkgangers meebrachten de afgelopen weken, wordt nauwkeurig door hen gesorteerd zodat elke rugzak precies de goede spullen krijgt. Aan de zak hangt al een label met daarop ‘jongen’ of ‘meisje’ en de leeftijd.
Ook is er veel geld gegeven en daarmee zijn bijvoorbeeld tickets voor de minigolf en bonnetjes voor een ijsje gekocht.
En dan gaan er nog allerlei foldertjes in; één van de aktie, ‘vakantiebank’ om in aanmerking te komen voor een gratis vakantie en één van de bibliotheek waar de kinderen de hele vakantie gratis boeken en films kunnen lenen.
Zoals je kunt zien op de foto was er voor de kinderen van de Kindernevendienst maar één doel en dat was om de zakjes zo vol mogelijk te maken! Bedankt voor jullie geweldige hulp!
Vrijdag 19 juli, bij het begin van de vakantie zullen de tasjes via de voedselbank De Bilt hun weg vinden naar de kinderen waar ze voor bestemd zijn.
Iedereen hartelijk dank voor de bijdrage hieraan!

Armoede

In Nederland komt ook armoede voor. Het gaat hierbij om mensen die weinig inkomen hebben en daardoor moeite hebben om het hoofd boven water te houden, maar ook om mensen die door andere oorzaken in de financiële problemen zijn geraakt. Het sociale leven in Nederland kost veel geld: lidmaatschap van een vereniging, reisgeld, verjaardagscadeautjes, geld voor een TV of een computer. Als je dat niet hebt, kun je sociaal geïsoleerd raken.

Beleidsmakers en onderzoekers hebben armoede in Nederland benoemd. Zij kijken naar het sociaal minimum en nemen de bijstandsnorm als uitgangspunt. Huishoudens die 105% van het minimum hebben of minder, zijn arm. Dit wordt de beleidsmatige armoedegrens genoemd. Geschat wordt dat 11% van de bevolking onder deze armoedegrens leeft.

Leeft u onder of rond deze armoedegrens of kent u iemand die onder of rond deze armoedegrens leeft, dan kunt u contact opnemen.

Wat u kunt doen

De diaconale taak binnen de kerkelijke gemeente is niet uitsluitend een taak voor de diakenen, maar gaat de gehele kerkelijke gemeente aan. Het gaat dan om hulp aan mensen, die (tijdelijk) geen helper hebben.

Aan deze verantwoordelijkheid kunt u op verschillende manieren invulling geven.

Allereerst door in uw naaste omgeving om te zien naar mensen die uw hulp kunnen gebruiken of die een beroep zouden kunnen doen op b.v. de Klussendienst.

U kunt financieel bijdragen via de wekelijkse collectes tijdens de kerkdiensten.

U kunt ook financieel bijdragen via specifieke projecten van de jaarlijkse DV-actie (DV = Diaconale Verantwoordelijkheid).

Tenslotte is uw (periodieke) bijdrage voor allerlei projecten  welkom via giro 456 van Kerk in Actie.

Contact

Vind je het prettig om met iemand over jouw problemen of vragen te praten, dan kun je terecht bij de diaconie. Ook valt te denken aan:

  • De kindertelefoon, dagelijks bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur op 0800-0432 (gratis)
  • Stichting Chris, een christelijke telefonische hulplijn voor kinderen en jongeren in nood, bereikbaar op 078-6312300