Gegevens van de Protestantse Gemeente te Bilthoven in het kader van de ANBI-transparantie

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een Algemeen Nut Beogende Instelling is een instelling die uitsluitend, of nagenoeg uitsluitend, het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden:

De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen; De instelling mag geen winstoogmerk hebben.
De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (denk aan de kerkelijke gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie). Ook de PG Bilthoven is, mede als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, een ANBI instelling.

Wat betekent dit?

Wie aan onze gemeente een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is onze gemeente hiermee vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Hieronder vindt u alle benodigde gegevens voor zowel de Protestantse Gemeente Bilthoven als voor de diaconie.

Gegevens van de Protestantse Gemeente te Bilthoven

Hierna treft de lezer de volgende paragrafen aan:

A. Algemene gegevens
B. Samenstelling Bestuur
C. Verantwoordelijkheden en uitvoering
D. Doelstelling en Visie
E. Beleidsplan
F. Beloningsbeleid
G. Verslag Activiteiten
H. Voorgenomen bestedingen
I. Verkorte Staat van Baten en Lasten en Toelichting daarop

A. Algemene gegevens

Onderstaand overzicht vermeldt de basisgegevens met betrekking tot ANBI:

ANBI Protestantse Gemeente te Bilthoven
RSIN/Fiscaal-nummer: 8240.28.764
Telefoonnummer Kerkelijk Bureau: 030 228 28 66
Website: www.pgbilthoven.nl

E-mailadres: kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
Bezoekadres: Julianalaan 42
Postcode & Plaats: 3722 GR Bilthoven
Postadres: Postbus 136
Postcode & Plaats: 3720 AC Bilthoven
De Protestantse Gemeente te Bilthoven is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Protestantse Gemeente te Bilthoven is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Bilthoven.

B. Samenstelling bestuur

De Protestantse Kerk in Nederland kent drie bestuurslagen:

o Landelijk: de generale synode,
o regionaal: de classicale vergadering en
o plaatselijk: de kerkenraad of, als er meerdere wijkgemeenten zijn,
de algemene kerkenraad en wijkkerkenraden.

De Protestantse Gemeente te Bilthoven (PGB) bestaat uit twee wijkgemeenten: de wijkgemeente Centrumkerk en de wijkgemeente van bijzondere aard ‘De Ark’ (een gereformeerde bondsgemeente). Deze hebben beide een wijkkerkenraad. Daarnaast is er een algemene kerkenraad (AK) die een aantal taken, voor de gemeente als geheel van belang, voor haar rekening neemt. Die algemene kerkenraad wordt gevormd door leden van de wijkkerkenraden van de Centrumkerk (2/3) en De Ark (1/3).

De wijkkerkenraden worden als de eigenlijke kerkenraad beschouwd, zoals de wijkgemeente de eigenlijke gemeente is. Aan de wijkgemeenten is, kerkordelijk, o.a. de zorg opgedragen voor de dienst van het Woord en sacramenten, voor catechese en geestelijke vorming, voor diaconaat en missionair werk, voor pastoraat en opzicht. De ambtsdragers, de leden van genoemde gremia, worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit zes leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Verantwoordelijkheden en uitvoering

De AK is verantwoordelijk voor de Protestantse Gemeente Bilthoven als geheel. Het dagelijks bestuur van de AK wordt gevormd door het moderamen. Voor een wijkgemeente geldt dezelfde structuur. De verantwoordelijkheden, nadere verdeling van taken en bevoegdheden, ook onderling, zijn beschreven in de plaatselijke regelingen voor de algemene kerkenraad en wijkkerkenraden.
De plaatselijke regeling is gebaseerd op de kerkorde, en bedoeld om het kerkelijk leven en werken binnen de gemeente in goede banen te leiden, en zo haar roeping als kerk te kunnen beantwoorden.
De algemene kerkenraad is verantwoordelijk voor het algemene beleid in de gemeente zowel op geestelijk als op financieel terrein. De AK heeft de verantwoordelijkheid voor de traktementen en vergoedingen van de predikanten en stelt de begrotingen en jaarrekeningen vast. Daarnaast heeft de algemene kerkenraad een coördinerende taak. De uitvoering van het beleid wordt toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters (CvK) (vermogensrechtelijke aangelegenheden; financiën, personeelszaken en gebouwen) en college van diakenen (CvD) voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard. De algemene kerkenraad heeft steeds de stem van de beheerders in zijn midden, zodat de algemene kerkenraad de financiële kant van zijn beleid niet uit het oog verliest; de colleges weten zich als kerkenraadsleden medeverantwoordelijk voor het gehele beleid van de algemene kerkenraad, zodat bij het beheren het algemene beleid niet uit het oog wordt verloren. Voor een goede gang van zaken in de gemeente is het daarom van wezenlijk belang dat de algemene kerkenraad en de colleges goed samenwerken.

De PGB bestaat formeel vanaf 1 april 2015 en is een vereniging van de Gereformeerde Kerk van Bilthoven en drie wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Bilthoven: Noord, Zuid, en De Ark.

De huidige wijkgemeente Centrumkerk is ontstaan uit het samengaan van de Hervormde wijkgemeenten Noord en Zuid en de Gereformeerde Kerk. Voordat de formele fusie een feit was, werd er door deze drie “Samen op Weg” partners al vele jaren nauw samen gewerkt en de laatste jaren ook samen gekerkt.

De kerkdiensten van de wijk Centrumkerk vinden plaats in de Centrumkerk. Dit is de verbouwde Julianakerk, die in gebruik was bij de Gereformeerde Kerk. De diensten van de wijkgemeente De Ark vinden plaats in de Zuiderkapel; in die kerk werden eerder ook de diensten van de Hervormde wijkgemeente Zuid gehouden.

Er zijn drie predikantsplaatsen in de PGB: twee voor de wijk Centrumkerk en één voor de wijkgemeente De Ark. Bij de Centrumkerk gaat het om 1½ formatieplaats en bij De Ark om ½ formatieplaats.

D. Doelstelling/visie

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

E. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland

Hier vindt u (een samenvatting van) het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bilthoven.

F. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘
Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u op de website van de Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

G. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een overzicht van activiteiten treft u aan op de website van de Protestantse Gemeente Bilthoven.

H. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten, bij ongewijzigde omstandigheden, als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

I. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Verkorte staat van baten en lasten

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. De Protestantse Gemeente Bilthoven ontvangt geen subsidies.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De herwaarderingen betreffen vooral de waardestijgingen van de pastorieën en deels het belegd vermogen.

Gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Bilthoven

Hierna treft de lezer de volgende Paragrafen aan:

A. Algemene gegevens
B. Samenstelling Bestuur
C. Verantwoordelijkheden en uitvoering
D. Doelstelling en Visie
E. Beleidsplan
F. Beloningsbeleid
G. Verslag Activiteiten
H. Voorgenomen bestedingen
I. Verkorte Staat van Baten en Lasten en Toelichting daarop

A. Algemene gegevens

Onderstaand overzicht vermeldt de basisgegevens met betrekking tot ANBI:

ANBI Diaconie Protestantse Gemeente te Bilthoven
RSIN/Fiscaal-nummer: 824204323
Telefoonnummer Kerkelijk Bureau: 030 228 28 66
Website: www.pgbilthoven.nl
E-mailadres: diaconie@pgbilthoven.nl
Bezoekadres: Julianalaan 42
Postcode & Plaats: 3722 GR Bilthoven
Postadres: Postbus 136
Postcode & Plaats: 3720 AC Bilthoven

De Protestantse Gemeente te Bilthoven is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom
Woord en sacramenten “.
De Protestantse Gemeente te Bilthoven vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aangaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Bilthoven is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Bilthoven.

B. Samenstelling bestuur.

De Protestantse Kerk in Nederland kent drie bestuurslagen: landelijk de generale synode, regionaal de classicale vergadering en plaatselijk de kerkenraad of, als er meerdere wijkgemeenten zijn, de algemene kerkenraad en wijkkerkenraden. De Protestantse Gemeente te Bilthoven (PGB) bestaat uit twee wijkgemeenten: de wijkgemeente Centrumkerk en de wijkgemeente van bijzondere aard ‘De Ark’ (een gereformeerde bondsgemeente). Deze hebben beide een wijkkerkenraad. Daarnaast is er een algemene kerkenraad (AK) die een aantal taken, voor de gemeente als geheel van belang, voor haar rekening neemt. Die algemene kerkenraad wordt gevormd door leden van de wijkkerkenraden van de Centrumkerk (2/3) en De Ark (1/3).

De wijkkerkenraden worden als de eigenlijke kerkenraad beschouwd, zoals de wijkgemeente de eigenlijke gemeente is. Aan de wijkgemeenten is, kerkordelijk, o.a. de zorg opgedragen voor de dienst van het Woord en sacramenten, voor catechese en geestelijke vorming, voor diaconaat en missionair werk, voor pastoraat en opzicht. De ambtsdragers, de leden van genoemde gremia, worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 9 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Verantwoordelijkheden en uitvoering

De AK is verantwoordelijk voor de Protestantse Gemeente Bilthoven als geheel. Het dagelijks bestuur van de AK wordt gevormd door het moderamen. Voor een wijkgemeente geldt dezelfde structuur. De verantwoordelijkheden, nadere verdeling van taken en bevoegdheden, ook onderling, zijn beschreven in de plaatselijke regelingen voor de algemene kerkenraad en wijkkerkenraden.
De plaatselijke regeling is gebaseerd op de kerkorde, en bedoeld om het kerkelijk
leven en werken binnen de gemeente in goede banen te leiden, en zo haar roeping als kerk te kunnen beantwoorden.
De algemene kerkenraad is verantwoordelijk voor het algemene beleid in de gemeente zowel op geestelijk als op financieel terrein. De AK heeft de verantwoordelijkheid voor de traktementen en vergoedingen van de predikanten en stelt de begrotingen en jaarrekeningen vast. Daarnaast heeft de algemene kerkenraad een coördinerende taak. De uitvoering van het beleid wordt toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters (CvK) (vermogensrechtelijke aangelegenheden; financiën, personeelszaken en gebouwen) en college van diakenen (CvD) voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard. De algemene kerkenraad heeft steeds de stem van de beheerders in zijn midden, zodat de algemene kerkenraad de financiële kant van zijn beleid niet uit het oog verliest; de colleges weten zich als kerkenraadsleden medeverantwoordelijk voor het gehele beleid van de algemene kerkenraad, zodat bij het beheren het algemene beleid niet uit het oog wordt verloren. Voor een goede gang van zaken in de gemeente is het daarom van wezenlijk belang dat de algemene kerkenraad en de colleges goed samenwerken.

D. Doelstelling/visie

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

E. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden op de site van de Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente is hier te vinden.

F. Beloningsbeleid

Er zijn geen diaconale medewerkers in loondienst.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

G. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een overzicht van activiteiten treft u aan op de website van de Protestantse Gemeente Bilthoven.

H. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten, bij ongewijzigde omstandigheden, als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder I. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

J. Verkorte staat baten en lasten met toelichting

Verkorte staat van baten en lasten

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Diaconale Verantwoordelijkheid gevraagd om een bijdrage voor een drietal speciaal voor die actie geselecteerde doelen.
De uit collecten en giften ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.