Bestuur en organisatie

De Algemene Kerkenraad (AK) is het hoogste bestuursorgaan van onze gemeente.
In deze vergadering zitten vertegenwoordigers van de beide wijkkerkenraden: Centrumkerk (CK) en de Ark.
De voorzitter van de AK is dhr Piet Stammes en de scriba is Mw. Lummy Blomer.

De AK heeft heeft het financiële beleid gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters (CvK). Het CvK stelt jaarrekening en de begroting vast en draagt zorg voor het betalingsverkeer verkeer van onze gemeente. Het onderhoud en de exploitatie van de gebouwen (kerken en pastorieën) hoort ook tot de taken van het CvK. Ook verzorgt het CvK de jaarlijkse actie Kerkbalans, waar leden gevraagd wordt financieel bij te dragen aan de kerkelijke gemeente

De PGB heeft een gezamenlijke Diaconie, die zorgt voor hulp aan mensen, dichtbij en veraf, die hulp nodig hebben. Het College van Diakenen (CvD) valt organisatorisch onder de AK.

Het kerkelijk werk wordt ondersteund door het Kerkelijk Bureau, gevestigd aan de Julianalaan 42. Dhr Coen Helsdingen is de medewerker van dit Kerkelijk Bureau.

De wijkkerkenraad van de CK heeft ongeveer 20 leden; voorzitter is dhr Wim de Kruijf.

De wijkkerkenraad van de Ark heeft  ongeveer 10 leden; voorzitter is dhr Cornelis Kronenburg.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Bilthoven voor de periode 2022-2025 is hieronder te vinden.