College van Diakenen – Verkorte staat van baten en lasten


ANBI rapport