Over ons

Wij vinden het belangrijk dat de kerk geloofsbeleving en -vorming voor haar leden en belangstellenden biedt, met daarnaast zorg voor elkaar, dit uitgaande van het leven en werk van Jezus Christus, die voor ons de inspirerende bron in ons leven vormt.
Het is voor ons van belang dat mensen die hulp nodig hebben ook daadwerkelijk worden ondersteund. 
Bovendien vinden wij het belangrijk dat die kerk zichtbaar is in de samenleving met een breed palet aan activiteiten zoals bijvoorbeeld muziek, verhuur van ruimten en samenwerking met de naastgelegen Julianaschool, waarin ons geloof en onze gemeenschap van mensen vorm krijgt.

Kerkenraad

Algemene kerkenraad vormt het bestuur van de kerk, daaronder werken twee wijkkerkraden: één voor de Ark en één voor de Centrumkerk.
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen. Ouderlingen dragen de zorg voor pastorale werkzaamheden in een bepaalde wijk of hebben een bijzondere taak.
De vergaderingen van de kerkenraad worden voorbereid door het Moderamen, een soort dagelijks bestuur. De voorzitter (preses) leidt de kerkenraad en moderamen en de secretaris (scriba) zorgt voor notulen en alles wat daar verder bij hoort. De voorzitters van het college van kerkrentmeesters en diaconie zijn ook lid van het moderamen, alsmede uiteraard de predikant(en).

Lief en leed

Lief en leed

Een belangrijke taak van de kerk is omzien naar elkaar oftewel het pastoraat.
Dat omzien naar elkaar kan vele vormen aannemen zoals een bloemetje bij blijdschap of verdriet, voor elkaar bidden of een kop koffie drinken met een praatje.
Kent u iemand die onze aandacht nodig heeft? Geef het aan ons door.

Fair Trade

Fair Trade

Wij zijn een fair trade gemeente. Dit betekent dat alle producten die wij gebruiken zoals koffie, thee en avondmaalswijn wereldwinkel producten zijn.

Vertrouwenspersoon voor een veilige Centrumkerk

Vertrouwenspersoon voor een veilige Centrumkerk

In de kerk voel je je veilig. Zo zou het toch moeten zijn? Gemeenteleden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Zo zou het...

Lees meer